Login Form

สืบค้นหนังสือ วารสาร และสื่อต่างๆ ภายในหอสมุด

ข้อแนะนำ

  • ให้พิมพ์บางส่วนของคำที่ต้องการค้นหาในช่อง คำค้นหา
  • เลือกชนิดของคำค้นหา

ตัวอย่าง

  • ต้องการหาหนังสือ คอมพิวเตอร์ ภาษาซี ให้พิมพ์ ภาษาซี
    (ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ชื่อทั้งหมดของสื่อ)
  • ต้องการหาผู้แต่ง แต่จำได้แต่นามสกุล สามารถพิมพ์บางส่วน
    ของ นามสกุลได้ เช่น ปริยะ
สารานุกรมออนไลน์ Britannica
เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวาง
ในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม ค้นหาข้อมูล

 

ProQuest Dissertations & Theses A&I

ฐานข้อมูล ABI/INFORM Global ProQuest
สำหรับใช้งานภายใน

ฐานข้อมูล ABI/INFORM Global ProQuest
สำหรับใช้งานภายนอก


คู่มือการใช้งาน

 

InterfaceLogos 

ฐานข้อมูล EBSCO (สามารถใช้งานภายในวิทยาลัยเท่านั้น)

ฐานข้อมูล Academic Search Premier

Communication & Mass Media Complete

Computers & Applied Sciences Complete

Education Research Complete

OmniFile Full Text Mega (H.W. Wilson)

คำอธิบายแต่ละฐานข้อมูล

หอสมุดแสงหิรัญ

เวลาทำการ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

วันเวลาทำการ

วันจันทร์-พฤหัสบดี เปิดเวลา 8.00-17.00 น.
วันอาทิตย์ เปิดเวลา 8.00-17.00 น.
วันศุกร์-เสาร์ (ปิด)