แหล่งทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ห้องสมุดในประเทศไทย

 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐฯ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://www.lib.ku.ac.th

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://www.library.kku.ac.th

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.car.chula.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://library.cmu.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
http://lib.tsu.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://library.tu.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
http://www.lib.nu.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
http://www.lib.buu.ac.th

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
http://www.library.msu.ac.th

หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
http://www.li.mahidol.ac.th

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
http://www.lib.ru.ac.th

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
http://www.lib.ru.ac.th/trang

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
http://lib.swu.ac.th

หอสมุดสาขาวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.thapra.lib.su.ac.th

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.snamcn.lib.su.ac.th

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
http://tanee.psu.ac.th

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
http://www.clib.psu.ac.th

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
http://www.odi.stou.ac.th

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
http://lib.ubu.ac.th

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
http://library.kmutnb.ac.th

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
http://www.lib.kmitl.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
http://www.lib.kmutt.ac.th

สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
http://library.nida.ac.th

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
http://clm.wu.ac.th

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
http://library.sut.ac.th

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
http://www.library.mju.ac.th

 

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
http://library.bu.ac.th

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเอแบค
http://library.au.ac.th

หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
http://library.spu.ac.th

หอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ
http://lib.payap.ac.th

 

ห้องสมุดโรงเรียน
Digital Library for SchoolNet
http://www.school.net.th/library/

ห้องสมุดอิเลคทรอนิค - ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กรมการศึกษานอกโรงเรียน
http://elibrary.nfe.go.th/

ห้องสมุด โรงเรียนสวนกุหลาบ
http://library.sk.ac.th

ห้องสมุด โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล
http://sglib.cjb.net

ห้องสมุด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
http://www.act.ac.th/service/lib/index.html

 

ห้องสมุดอื่นๆ ที่น่าสนใจ
หอสมุดแห่งชาติ
http://www.nlt.go.th

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ศาลยุติธรรม
http://www.library.coj.go.th

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพลังงาน
http://elibrary.energy.go.th

ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
http://library.tisi.go.th

ห้องสมุดสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
http://elibrary.trf.or.th

ห้องสมุดและจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย
http://www.bot.or.th/Thai/LibraryAndArchives

ห้องสมุดรัฐสภา
http://www.parliament.go.th/library

ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
http://www.maruey.com

ห้องสมุดธรรมะ มูลนิธิบ้านอารีย์
http://www.baanaree.net

ห้องสมุดธรรมะออนไลน์
http://www.dhammaonlinelibrary.com

ห้องสมุดไทย
http://www.thailibrary.co.cc

ห้องสมุดทีเคออนไลน์ - TK park
http://www.tkpark.or.th/tk

ห้องสมุดดาราศาสตร์ - สมาคมดาราศาสตร์ไทย
http://thaiastro.nectec.or.th/library/library.html

ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
http://www.riclib.nrct.go.th

ห้องสมุดความรู้การเกษตร - กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://www.doae.go.th/library

ห้องสมุดความรู้ -โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
http://web.ku.ac.th/nk40/nk/lib

ห้องสมุดการ์ตูน แอนิเมชั่น สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
http://www.cartoonthai.in.th/library.html

ห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพบก
http://library.rta.mi.th

ห้องสมุดกรมทรัพย์สินทางปัญญา
http://www.ipthailand.go.th/ipl/\

ห้องสมุดกฎหมาย สำนักงานกรรมการกฤษฎีกา
http://www.krisdika.go.th

ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
http://elib.fda.moph.go.th/library