บริการวารสาร

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Journal of English Studies ดำรงวิชาการ
พิฆเนศวร์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาอุบลราชธานี 
วารสารการบริหารการศึกษา วารสารการศึกษาไทย
วารสารจันทรเกษมสาร วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วารสารปัญญาภิวัฒน์ วารสารพฤติกรรมศาสตร์
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิโรฒ(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปภัมภ์
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร
วารสารวิชาการ งานพัฒนาที่ชุมชนเป็นแกนหลัก วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วารสารวิชาการ
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร วารสารวิชาการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก วารสารวิชาการวิทยาลัยราชพฤกษ์
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาอุบลราชธานี วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วารสารศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารศึกษาศาสตร์ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วารสารหาดใหญ่วิชาการ วารสารอินเตอร์เทคลำปาง
ศิลปกรรมสาร